Makkumer Belboei, Kosten inhuurkrachten SWF veel te hoog.

Kosten inhuurkrachten SWF veel te hoog.

Ingezonden 20200828

Sneek. De PvdA maakt zich opnieuw zorgen over het grote aantal externe krachten en flexwerkers dat de gemeente Súdwest-Fryslân inhuurt. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt, dat van de totale loonsom van de gemeente, ruim 16% uitgegeven wordt aan inhuurkrachten. Dit komt neer op 10,7 mln. euro. Bij de begroting was afgesproken dat de externe inhuur niet meer mocht zijn dan 6%. 

De 10,7 mln. euro betekent, dat er continue 140 formatieplaatsen worden bezet door externen. “Dat is veel en veel te hoog,”,  aldus fractievoorzitter Johan Feenstra van de PvdA. “Voor ons is werkzekerheid erg belangrijk en huur je externen alleen maar in bij piek en ziek. Vooral in deze financieel onzekere tijden moet je mensen zekerheid bieden. De gemeente heeft een voorbeeld functie. Maatschappelijk gezien is dit ook een belangrijk onderwerp. De flexibilisering is te ver doorgeschoten. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt zie je problemen door het gebruik van verschillende arbeidscontracten. Medewerkers in vaste dienst hebben vaak meer perspectief op het kopen van een huis en het opbouwen van pensioen. De mogelijkheden daarvoor zijn vanuit flex-contracten veel minder”.  De PvdA is daarom kritisch op het feit dat de gemeente te veel inhuurt via uitzendbureaus, ZZP’ers en payroll e.d. 

Daarom stelt de PvdA de volgende schriftelijk vragen:

 

    1. In de begroting 2019 was de afspraak om maximaal 6% van de loonsom in te zetten voor externe inhuur. In 2019 is dit daadwerkelijk uitgekomen op 16,2%. Een overschrijding van maar liefst 170%! Wat zijn de oorzaken en verklaringen voor deze gigantische overschrijding?

    2. De gemeente dient gezien de afspraken de externe inhuur actief terug dringen. Dit kan door o.a. flexibele inzet van eigen medewerkers en het omzetten van flexibele contracten in vaste banen. Op welke wijze geeft het college hier inhoud en vorm aan om binnen de begroting te blijven van de inhuur van externen? 

    3. Is er beleid vastgelegd omtrent het wel of niet inhuren van extern personeel? Zo ja: kan dat vastgelegde beleid worden verstrekt. Zo nee: waarom is dat er nog steeds niet?

    4. Welke regels en procedures zijn er vastgelegd om tot inhuur van extern personeel te komen? Zo ja: kunnen die worden verstrekt. Zo nee: waarom is dat er nog steeds niet?

    5. Wie is bevoegd om extern personeel in te huren. Zit daar regie op en wordt dit gecoördineerd?

    6. Is het vast personeel van onze gemeente volgens het college ook in staat om snel en flexibel in te spelen op vragen die leven in de samenleving en op de gemeente afkomen? 

    7. Is er binnen de gemeente sprake van een zogenaamde “flexibele schil” van vaste medewerkers? Zo ja: hoe groot (fte’s) is deze en hoe hoog is de loonsom daarvan? 

    8. Voor welke werkzaamheden wordt deze “flexibele schil” zoal ingezet?

    9. Aan het inhuren van personeel liggen contracten ten grondslag. Totaal is voor € 10,7 mln. ingehuurd. Kan het college over 2019 een gespecificeerde uitsplitsing/overzicht geven van het aantal fte’s (uren) onderverdeeld naar verschillende contractvormen; afdelingen/werkzaamheden; de daarmee gepaard gaande uitgaven en de duur (tijdsbeslag) van deze contracten. Idem over het eerste halfjaar van 2020. 

    10. Kan het college een overzicht geven van hoeveel mensen (fte’s) in 2019 en het eerste half jaar van 2020 geen vast contract heeft (dus geen aanstelling voor onbepaalde tijd)? Dit op het totaal aantal formatieplaatsen.