Makkumer Belboei 211e Algemene Ledenvergadering

211e Algemene Ledenvergadering

Cultureel Podium Makkum (voorheen Nutsdepartement Makkum)

Persbericht

Datum: 16 september 2021

Aanvang: 19:00 uur

Locatie: De Zwaan, Plein 1 te Makkum

 

Agenda:

 

    1.   Opening

    2.   Ingekomen stukken/mededelingen

    3.   Verslag Ledenvergadering 1 oktober 2020

    4.   Jaarverslag 2020-2021

    5.   Financieel verslag

    6.   Financieel verslag commissie Fondsbeheer (Nico Bakker)

    7.   Verslag Kascommissie

    8.   Programma 2021-2022 en begroting

    9.   Verkiezing bestuursleden

  Aftredend en niet herkiesbaar:

  Jan Lutgendorff, Wim de Boer en Anneke van Schepen

  Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen:

  Rixt Blanksma, Aart Cornelissen en Roel van Dekken

    10. Rondvraag

    11. Sluiting

 


Voorlopig programma