Recent nieuws van de gemeente

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân wil blijven investeren

Súdwest-Fryslân wil blijven investeren

Gemeente nieuws 20201015

Ondanks de stevige financiële tegenwind, mede als gevolg van de coronacrisis, wil Súdwest-Fryslân de komende jaren blijven investeren. Voor de vijf verschillende thema’s in de ontwikkelagenda (Sneek, Bolsward, IJsselmeerkust, Ut de Mienskip, Duurzame Ontwikkeling) wil de gemeente tot en met 2024 zo’n 9 miljoen euro vrijspelen.

Dit blijkt uit de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. “Door de huidige coronacrisis leven we in een onzekere tijd”, zegt wethouder Gea Wielinga, die de portefeuille financiën beheert. “Het blijft lastig om de financiële gevolgen van de coronapandemie in te schatten. Wel zeker is dat we deze crisis zien als kans voor structuurwijzigingen en nieuwe manieren van samenwerking.”

Zo verwacht het college dat ‘corona’ vooral op de middellange en lange termijn zal leiden tot blijvende veranderingen in het gedrag en denken van mensen. Zo zal thuiswerken veel meer gemeengoed worden en daarmee een groeiend aantal mensen in de Randstad bewegen om verder van hun werk te gaan wonen. “Dit biedt op termijn kansen voor onze gemeente als aantrekkelijke woon- en vrijetijdsgemeente, maar bijvoorbeeld ook voor de arbeidsmarkt”, schrijft het college. 

Het college wil onverminderd inzetten op ‘wonen, werken en genieten’. Met oog voor de ruimtelijke kwaliteit, voor duurzame en circulaire economische ontwikkeling en voor voorzieningen in samenhang tot elkaar. Genoemd wordt onder andere ‘het verbeteren van het cultureel klimaat’, door samenwerking tussen de musea te stimuleren. 

Een voorbeeld van ‘Gastvrij Súdwest-Fryslân’ is de aanleg van zeven toeristische overstappunten in de gemeente, zogeheten TOPs. Ook andere Friese gemeenten doen mee. Een TOP is een gemarkeerd informatiepunt in de buurt van een horecagelegenheid, bedoeld als uitvalsbasis voor bezoekers om de omgeving te ontdekken.

Om het huishoudboekje voor 2021 en de jaren erna sluitend te krijgen, heeft het college een aantal zaken geschrapt of voor zich uit geschoven. Zo wordt de doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs uitgesteld, en is het jaarlijks evenement op het gebied van cultuur of sport verdwenen. 

Anderzijds wil het college hogere kosten door achterstallig onderhoud voorkomen, en is daarom het budget voor onderhoud van bruggen, kaders/oevers en wegen verhoogd. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de gemeente ook de komende jaren een beroep moet doen op haar algemene reserve. Deze zakt van 14,6 miljoen euro (eind 2020) naar 8,5 miljoen euro (eind 2024). Dat is nog ruim boven het berekende weerstandsvermogen. Dat is het bedrag dat beschikbaar moet zijn voor het opvangen van risico’s.

Voor inwoners blijven de financiële gevolgen beperkt. De afvalstoffenheffing gaat omhoog, wat neerkomt op gemiddeld 31 euro per huishouden per jaar. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen trendmatig verhoogd (inflatie 1,8 procent), zoals de afgelopen tien jaar steeds is gebeurd.

 

De gemeenteraad bespreekt de begroting in zijn vergadering van 12 november. 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Gemeente nieuws 20201015

Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân die financieel te lijden hebben door de corona-uitbraak, kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen.

De subsidieregeling is per direct van kracht en loopt tot 1 juli 2021. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het financieel nadeel ontstaan zijn in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Op www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/ staat alle informatie en de voorwaarden om de subsidie aan te kunnen vragen. 

De overheidsmaatregelen hebben vaak enorme financiële gevolgen voor organisaties in de cultuur- en sportsector, dorpshuizen, mfc’s en het verenigingsleven. Dat raakt de ‘mienskip’. Daarom heeft de gemeente besloten instellingen zonder winstoogmerk financieel te steunen als ze dreigen om te vallen. 

“Veel maatschappelijke instellingen vragen de gemeente om steun”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “In de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van huur of opschorting van gemeentelijke leges. Ondanks onze lastige financiële situatie willen we als lokale overheid die organisaties helpen in deze moeilijke tijd. Zij geven kleur en zorgen voor verbinding in het leven. Voor hen is deze subsidieregeling in het leven geroepen.”

 

Makkumer Belboei, Zwembad Vitaloo Bolsward blijft open tot 1 juli 2021

Zwembad Vitaloo Bolsward blijft open tot 1 juli 2021

Laatste kans voor zwembad Bolsward?

Gemeente nieuws

Zwembad Vitaloo in Bolsward blijft in ieder geval tot 1 juli 2021 open. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besloot gisteravond de Bolswarder gemeenschap nog negen maanden de tijd te geven om een manier te vinden het zwembad in eigen beheer te exploiteren.

Zwembad Bolsward

 

Het college van burgemeester en wethouders wilde het zwembad per 1 januari 2021 sluiten, maar de fracties van GroenLinks, D66, VVD en CDA kwamen met het voorstel om de gemeentelijke bijdrage onder de huidige voorwaarden tot 1 juli 2021 te behouden. Zo krijgt Bolsward extra tijd om tot een toekomstbestendig exploitatieplan te komen. Dit voorstel werd met 20 tegen 17 stemmen aangenomen.

 

“Het sluiten van een zwembad heeft grote invloed voor alle betrokkenen, daarvan zijn we ons zeer bewust”, zei wethouder Gea Wielinga. “Met deze uitkomst van zes maanden uitstel is er in elk geval duidelijkheid. Bolsward heeft zo nog de kans om het roer in handen te nemen, en te kijken wat ze als gemeenschap kan doen om Vitaloo te behouden.”

 

Er komt een werkgroep waarin een afspiegeling van de raad, de gemeente en belanghebbenden zich buigen over de (nieuwe) initiatieven die er in Bolsward ontstaan om het zwembad te behouden. Als er niet een uitvoerbaar plan komt, sluit Vitaloo definitief op 1 juli 2021.  

 

Makkumer Belboei, Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Gemeente nieuws 20200925

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft Bauke Dam uit Bolsward benoemd tot wethouder. De 36-jarige CDA’er kreeg het vertrouwen van de voltallige gemeenteraad: alle 37 raadsleden stemden in met zijn benoeming.

Bauke Dam

 

Dam is de opvolger van Maarten Offinga, die vrijdag 25 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg. Dam neemt een groot deel van de portefeuille van zijn voorganger over.

 

Zo is de nieuwe wethouder verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Landschap, de Ontwikkelagenda (Agenda’s Sneek en IJsselmeerkust) en de Gebiedsagenda Zuidwesthoek. Ook de  portefeuille Financiën (inclusief Grondexploitatie) blijft bij het CDA, maar verhuist naar collega-wethouder Gea Wielinga. Die draagt op haar beurt de portefeuilles Sport en Dorpshuizen over aan Dam.

 

De nieuwe wethouder dankte de raad en zijn CDA-fractiegenoten voor het in hem gestelde vertrouwen. “It is in útdaagjende tiid, mar ik stean hjir mei grut entûsjasme om oan it wurk te gean”, zei hij. “Ik wol graach op ’e takomst rjochte wêze, en sil myn stjonkende bêst dwaan foar al ús ynwenners. Ik gean der foar.”

 

Makkumer Belboei, Friese campagne ‘modder op de weg’ van start in It Heidenskip

Friese campagne ‘modder op de weg’ van start in It Heidenskip

Gemeente nieuws 20200924

Op woensdagmiddag 23 september ging de Friese campagne ‘modder op de weg’ van start. Wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân onthulde het eerste spandoek van de campagne bij loonwerkbedrijf Gebr. Buma B.V. in It Heidenskip. 

Het doel van de moddercampagne is om weggebruikers te waarschuwen voor modder op de weg en de gevaren daarvan. Daarnaast heeft de campagne ook als doel agrariërs te laten weten wat zij moeten doen als er modder op de weg terecht is gekomen. Dat is extra belangrijk nu de oogsttijd er weer aan komt.  

 

Oogsttijd betekent dat er dikwijls grote landbouwvoertuigen op de weg te vinden zijn, die na hun oogst nog wel eens modder mee de weg op nemen. Dit kan gladheid veroorzaken, vooral in combinatie met regen. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties op de weg ontstaan. Om ongelukken te voorkomen, voert het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) ook dit jaar de moddercampagne. 

 

Folder 'modder op de weg'
Het ROF wijst weggebruikers op het gevaar door middel van spandoeken langs de weg, advertenties, posters en een radiospot op Omrop Fryslân. Daarnaast stelt het ROF de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten. De folder is verspreid via het blad Nieuwe Oogst, Friese gemeenten en landbouworganisaties zoals LTO en CUMELA Nederland. 

Download de folder

 

Makkumer Belboei, Benoeming Honorair Consul Roemenië biedt kansen voor ondernemers in SWF

Benoeming Honorair Consul Roemenië biedt kansen voor ondernemers in SWF

Gemeente nieuws 20200903

Vanmorgen installeerde de ambassadeur van Roemenië de heer Reinder Schaap uit Heeg als honorair consul voor Noord-Nederland. Dit gebeurde in het gemeentehuis in Sneek. De heer Schaap mag daarmee Roemenië vertegenwoordigen in Friesland, Groningen, Flevoland en Utrecht. 

Vlnr: Jannewietske de Vries (burgemeester Súdwest-Fryslân), Brândusa Ioana Predescu (ambassador), Reinder Schaap (honorair consul), Christian Mateescu (minister counsellor), Mark de Man (wethouder Súdwest-Fryslân).

 

De ambassadeur en de honorair consul namen ook deel aan een rondetafelgesprek met wethouder Mark de Man en ondernemers uit de gemeente. Het gesprek ging over de kansen en uitdagingen in Fryslân en Roemenië. Wethouder de Man: “Dit was een prachtige kans om de ambassadeur van Roemenië kennis te laten maken met bedrijven uit Súdwest-Fryslân die een relatie hebben met Roemenië of die deze ambitie hebben. Daarbij richten we ons op twee sectoren die ook in Roemenië van belang zijn en aandacht verdienen: maritiem en agrarisch. Mede door de installatie van de heer Schaap hopen we in onze gemeente een goede band op te bouwen met Roemenië.” 

 

Makkumer Belboei, Lancering gezonde en duurzame fietsroute langs de Friese Meren

Lancering gezonde en duurzame fietsroute langs de Friese Meren

Gemeente nieuws 20200901

Lekker uitwaaien op de fiets en onderweg genieten van het landschap, de natuur en het heerlijke lokale, duurzame voedsel van onze Friese voedselproducenten in Súdwest-Fryslân ? De gloednieuwe fietsroute  ‘Rondje Friese Meren - Gaasterland maakt dit mogelijk. Wethouder Gea Wielinga van de Gemeente Súdwest-Fryslân ontving de fietsroute vandaag van Monique Plantinga namens initiatiefnemer de Friese Milieu Federatie. 


Wethouder Gea Wielinga ontving de fietsroute vandaag van Monique Plantinga

Wethouder Wielinga is zeer positief: “Verse streekproducten haal ik zelf meestal op de fiets, dichtbij huis aan de rand van Sneek. En dat smaakt naar meer! Met deze Streekzomer route kan ik mooi op de fiets ook allerlei lekkere producten van andere voedselproducenten in onze gemeente halen.”

Rondje Zuidwesthoek
Het Rondje Friese Meren is 56 kilometer lang, en kan gecombineerd worden met een 37 kilometer lange route door Gaasterland. De route  voert door het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân: een bijzonder gebied met weilanden, dijken, pittoreske stadjes en weidse meren die overgaan in de bossen van Gaasterland. Neem een tas mee, want onderweg is veel te zien maar nog veel meer lekkers te koop: prachtige groente bij de Trimpe, heerlijke kaas van de Nijlander, verse melk die je zelf kunt tappen in Oudega en nog veel meer.

Streekzomer fietsroutes door heel Friesland
“Deze fietsroute is een van de zeven Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes door Friesland. De routes zijn onderdeel van de Streekzomer campagne en de campagne dDe Friese Voetafdruk. Vanuit deze campagnes ie campagne bieden we inspiratie om te komen tot een duurzamere levensstijl en een kleinere ecologische voetafdruk. Vakantie vieren op de fiets in eigen land en kopen van lokaal duurzaam voedsel draagt hier goed aan bij”, vertelt Monique Plantinga.

De complete route is te downloaden via www.eetbaarfryslan.frl/streekzomer.
Daar staan ook de andere routes die de fietsers brengen langs ‘bloeiende bermen van blauwe bessen naar romig ijs en van pittige kaas naar versgebakken brood en verse groenten.’

 

Friese Voetafdruk
Om erachter te komen hoe groot jouw voetafdruk is en hoe je deze kunt verkleinen, kunnen inwoners een vragenlijst invullen op www.friesevoetafdruk.nl.

 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân trekt de beurs voor cultuur, sport en verenigingsleven

Súdwest-Fryslân trekt de beurs voor cultuur, sport en verenigingsleven

Gemeente nieuws 20200829

Súdwest-Fryslân wil 1,8 miljoen euro uit de eigen reserves vrij maken om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor de geleden schade door de corona-uitbraak. “Het gaat in grote lijnen om verenigingen en organisaties die toch al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

Súdwest-Fryslân wil 1,8 miljoen euro uit de eigen reserves vrij maken om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor de geleden schade door de corona-uitbraak. “Het gaat in grote lijnen om verenigingen en organisaties die toch al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

Tot en met half augustus ontving de gemeente “een bescheiden aantal concrete

aanvragen”, zegt Bakker. “Maar mondelinge verzoeken komen al wel veelvuldig binnen.” Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de ‘mienskip’ van Súdwest-Fryslân op een zelfde wijze een beroep op de overheid moet kunnen doen als het bedrijfsleven en de grotere culturele instellingen.

Nu vallen de kleinere instellingen bij landelijke en provinciale compensatieregelingen veelal buiten de boot. Daarom stelde Súdwest-Fryslân een eigen regeling op. “Al deze instellingen zouden onder normale omstandigheden gewoon hebben gedraaid”, zegt Bakker. “Door de corona-periode hebben zij nu aantoonbaar problemen. Zonder gemeentelijke steun overleven zij deze periode niet, en dat willen wij zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Want deze instellingen zijn het cement van onze ‘mienskip’.”

Tegelijkertijd merkt Bakker op dat de financiële situatie van de gemeente zelf ook verre van rooskleurig is. “Daarom blijven wij op onze beurt al het mogelijke doen om bij de provincie of het rijk ook weer compensatie voor onze uitgaven te krijgen.”

Met dit voorstel van financiële steun aan maatschappelijke instellingen van ten hoogste 1,8 miljoen euro lopen burgemeester en wethouders vooruit op een veel breder pakket aan ombuigingsvoorstellen. Daarover moet de gemeenteraad later dit jaar besluiten.