Recent nieuws van de gemeente

 

Gelukkig en gezond ouder worden, Makkumer Belboei

Gelukkig en gezond ouder worden

...door inzicht in eigen leven en uitgaan van mogelijkheden ...

Persbericht Makkum 25-06-2022

Gemeente Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief zijn samen met verschillende partijen vorig jaar gestart met Sosjaal en Sûn. Dit project richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame aanpak tegen eenzaamheid vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid. Het gaat dan om maatwerk, aansluiten bij de mogelijkheden van de oudere en een zinvol leven. De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Antonius Zorggroep, het seniorenplatform, huisartsenpraktijken, ROS Friesland en GGD Fryslân.

 

Nu ruim een jaar later zijn er bijna 200 ouderen van 75 jaar en ouder woonachtig in Nijland, Tjerkwerd, Cornwerd en Makkum bezocht door 7 vrijwilligers. De huisbezoeken maakten de ouderen bewust van wat zij belangrijk vinden in hun leven, wat er goed gaat en waar ze nog stappen willen zetten. Een enkele keer was professionele hulp nodig. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 23 juni werden de resultaten gepresenteerd.

 

Signaleren

Voor medewerkers van de thuiszorg en de huisartsenpraktijken is een geheugensteun met de belangrijkste signalen ontwikkeld om ouderen die eenzaam zijn en daarmee aan de slag willen, door te verwijzen naar Sociaal Collectief of naar het gebiedsteam van de gemeente.

Sociaal Collectief gaat aan de slag met de app Dag!enDoen! Met één druk op de knop komen de activiteiten in beeld die in de directe omgeving te doen zijn. Dag!enDoen! laat niet alleen zien welke activiteiten er die dag zijn, maar zorgt ook voor vervoer.

 

Gezond ouder worden

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Marianne Poelman: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen niet alleen in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook om nog vitaal en gezond te zijn op hogere leeftijd. Deze inzet vloeit voort uit ons lokaal preventie akkoord en daarmee sluiten we aan bij de Friese Preventie aanpak.”

 

Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren, Makkumer Belboei

Gemeente Súdwest-Fryslân steunt boeren

...in reactie op landelijke stikstofvoorstellen...

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 25-06-2022

De door de minister Van der Wal gepresenteerde stikstofdoelstellingen van 10 juni 2022 zijn bij onze boeren in Súdwest-Fryslân als een mokerslag aangekomen. Die boodschap werd vrijdag 17 juni 2022 meegegeven aan de wethouders Henk de Boer (Landbouw Natuur Landschap) en Bauke Dam (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Het gebeurde in Ferwoude tijdens een open en emotioneel gesprek met een afvaardiging van plaatselijke vertegenwoordigers van onder andere de LTO, AJF, Agractie, Collectief Súdwestkust, Agricycling en Us Hof. De aanwezige boeren waren zichtbaar aangedaan en van slag.

 

Er heerst ongeloof en onbegrip over de gekozen boodschap en de manier van communiceren vanuit Den Haag. De consequenties, met reductiedoelstellingen tot 47, 70 en 95 procent, zijn binnen de gemeente onverwacht ongekend fors, zoals binnen het veenweidegebied en langs de IJsselmeerkust. Bestaand enthousiasme in het gebied om meer natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief te werken, worden hiermee de kop ingedrukt. Bijvoorbeeld in samenhang met de weidevogelaanpak. Er werden voorbeelden genoemd waarbij waardevolle verandervoorstellen van boeren door de ministersbrief per direct van tafel zijn geveegd. Bovendien ligt te beschermen stikstofgevoelige natuur vaak op flinke afstand. Wat is hier de logica van, vraagt men zich af.

 

“Wy moatte de hegere oerheid fertelle dat we al drok dwaande binne”, zei wethouder De Boer in een reactie hierop. Hij ondersteunt dan ook de brief van de provincie Fryslân aan de minister, waarin Gedeputeerde Staten aangeeft onaangenaam verrast te zijn door de voorstellen. In Friesland wordt al jaren gewerkt om de landbouwpraktijk aan te passen. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân zijn verschillende innovatieve initiatieven om de stikstofemissie te verlagen. “Wy sille in Den Haach noch better it ferhaal fan ús boeren en ús buorkjen fertelle moatte”, aldus wethouder De Boer. “Wy kinnen tegearre mei ús boeren komme ta in ekologyske tûke en lykwichtige bedriuwsfiering. De boeren moatte de ferantwurdlikheid hawwe om de omslach te meitsjen en wy kinne harren deryn begeliede. Wy moatte de boeren de kâns jaan!”  

“It brief rekket net allinnich de agraryske sektor hiel hurd mar it hiele plattelân, ek op ekonomysk mêd trochdat it gefolgen hat foar leanbedriuwen en molkfabriken”, benadrukt wethouder Bauke Dam. “Súdwest-Fryslân is kwa oerflakte de grutste gemeente fan Nederlân mei it grutste bûtengebiet. Dit hiele fitale bûtengebiet is ûnderdiel fan ús DNA. Dat wurdt hjirtroch rekke en dat kinne we net samar barre litte”, aldus Dam.

 

Wethouder De Boer wil binnen het al bestaande gemeentelijke stakeholdersoverleg ‘Vitaal Landschap’ goed met elkaar in gesprek blijven. De gemeente wil dit samen en in goed overleg met de sector oppakken. Naast landbouw zijn daarin ook de sectoren natuur en toerisme vertegenwoordigd. Daarnaast worden de inwoners betrokken. Als grootste landbouwgemeente van Nederland is de landbouw in Súdwest-Fryslân verweven met een eigen Friese plattelandstraditie. De Boer: “De transysje op it plattelân sille we mei syn allen stâl jaan moatte”.

 

Simmer yn Súdwest 2022, Makkumer Belboei

Simmer yn Súdwest 2022

Een zomer vol gratis activiteiten voor jeugd in Súdwest-Fryslân!

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 06-06-2022

Suppen, voetballen of creatief aan de slag met de Toolbox van Cultuurbureau Akte2. Hippe uitdagingen als Pumptrack (soort skate of mountainbikebaan), Archery Tag (soort trefbal met pijl en boog) en een te gekke Wipe-outbaan. Van 16 juli tot en met 28 augustus is er van alles te doen in Súdwest-Fryslân, voor het hele gezin. Er zijn theatervoorstellingen, sportinstuiven met springkussens en activiteiten op buurtcampings. Daarnaast kunnen minimagezinnen zich aanmelden voor een dagje uit naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Archief foto uit 2021Archief foto uit 2021

 

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren. 

 

Simmer yn Súdwest 2021 groot succes! 

Ruim 5.000 inwoners hebben gebruik gemaakt van de activiteiten van Simmer Yn Súdwest 2021. In de zomer van 2021 organiseerde de gemeente - in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties - dagtochten naar pretparken en de Waddeneilanden. Ongeveer 700 gezinnen met een laag inkomen hebben een dagtocht gedaan. Naast het aanbod voor deze gezinnen werden er in de gehele zomervakantie sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Hier konden alle inwoners gratis naartoe. Zo’n 1400 inwoners hebben de buurtcampings bezocht, 465 mensen hebben deelgenomen aan de cultuuractiviteiten en ongeveer 2850 hebben een sportactiviteit gedaan.  

 

Vanaf half juni is het volledige programma te vinden op www.simmerynsudwest.frl. Gezinnen met een minimaal inkomen zijn bekend bij de gemeente en ontvangen binnenkort een brief waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten. 

Samen vieren we de Simmer yn Súdwest!

 

Onderwijs voor Oekraïense kinderen gestart , Makkumer Belboei

Onderwijs voor Oekraïense kinderen gestart

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-05-2022

Vijfenzeventig kinderen uit Oekraïne in de basisschoolleeftijd krijgen sinds begin deze maand les op één van de locaties van Master Amiko. Ongeveer zestig Oekraïense leerlingen volgen voortgezet onderwijs op de Internationale Schakelklas (ISK) Sneek, een afdeling van RSG Magister Alvinus. Deze scholen zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan anderstaligen met een andere culturele achtergrond.

Veel kinderen zijn samen met hun ouders naar Nederland gevlucht uit Oekraïne. Een aantal van hen wordt opgevangen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook in hun nieuwe omgeving hebben zij recht op goed onderwijs. De afgelopen weken is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Sinds begin mei gaan  kinderen in de basisschoolleeftijd naar een van de nieuwkomerslocaties van Master Amiko. De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaan naar de ISK Sneek. 

 

Aanmelden van leerlingen

De kinderen die in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, worden vanuit deze locatie aangemeld voor onderwijs. Vluchtelingen die bij particulieren thuis verblijven, waarvan de kinderen nog niet naar school gaan, kunnen zich aanmelden via:  

 

Master Amiko: marieke.postma@masteramiko.nl
ISK: isk-leerlingenadministratie@rsg-sneek.nl 

 

Nieuwkomerslocatie 

In de gemeente zijn momenteel drie locaties voor basisschoolleerlingen die nieuw zijn in Nederland. Het gaat om een locatie in de Galamadammen (4-12 jaar), locatie in Sperkhem, Sneek (4-9 jaar) en een locatie naast het AZC Sneek (9-12 jaar). Alle leerlingen die nieuw zijn in Nederland kunnen hier naar school en dus ook de leerlingen uit Oekraïne. De Internationale Schakelklas verzorgt het onderwijs voor nieuwkomers in de V.O.-leeftijd (12-18 jaar) op twee locaties in Sneek; de Harmen Sytstrastraat en vanaf 16 mei, voor leerlingen uit Oekraïne op de Hemdijk.

 

Master Amiko

Master Amiko is een basisschool voor nieuwkomers in Sneek en omgeving, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hier leren de kinderen naar school gaan en de Nederlandse taal. Naast het vak Nederlands worden ook de vakken rekenen, schrijven, sociale vaardigheden en creatief aangeboden. De groepen bestaan uit ongeveer vijftien leerlingen met diverse nationaliteiten. De insteek is dat met behoud van moedertaal en eigen cultuur de schoolperiode succesvol doorlopen wordt.  

 

ISK Sneek 

De Internationale Schakelklas biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlands taal onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Het doel is om deze leerlingen klaar te stomen voor een overgang naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands en studievaardigheden. Daarnaast krijgen de leerlingen les in Nederlandse gebruiken en gewoonten zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in Nederland.

 

 

Coalitie Súdwest-Fryslân 1 juni van start, Makkumer Belboei

Coalitie Súdwest-Fryslân 1 juni van start

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 26-05-2022

De nieuwe coalitie in Súdwest-Fryslân presenteert dinsdagavond 31 mei haar coalitieprogramma. De titel van het programma is ‘Grutsk en tichtby’. De presentatie vindt, evenals de installatie van het nieuwe college, plaats op dinsdagavond 31 mei tijdens een extra raadsvergadering in de raadszaal van het Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, dat kan zowel live als online.

 

De coalitie zal bestaan uit PvdA, CDA en FNP. De namen van de kandidaat-wethouders zijn inmiddels bekend. 

De PvdA schuift Marianne Poelman en Michel Rietman naar voren als wethouders. Poelman is op dit moment raadslid en directeur van Technolab. Rietman werkt momenteel als ledenmanager voor VNO-NCW MKB Noord. Poelman krijgt de portefeuille Werk en inkomen, Zorg, Dienstverlening en Europa. Rietman gaat zich bezig houden met de thema’s Wonen, Recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, Afval, waterbeheer en riolering, Ontwikkelen en Bedrijfsvoering. 

 

Voor het CDA gaat Bauke Dam het wethouderschap continueren. Hij krijgt de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken, Sport, Ontmoetingsplaatsen en de agenda’s Sneek en Zuidwesthoek. Raadslid en ondernemer Petra van den Akker wordt voor het CDA wethouder voor Jeugd(zorg),  Onderwijs, Cultuur en kunst, Vernieuwing lokale democratie, Agenda Bolsward en Handhaving. 

 

Namens de FNP wordt Henk de Boer wethouder. Op dit moment is De Boer werkzaam als manager Engineering bij Polem in Lemmer. De portefeuille van De Boer zal bestaan uit Financiën, Duurzaamheid en klimaat, Kernenbeleid, Landbouw, Natuur en landschap, Kapitaalgoederen en de Agenda IJsselmeerkust.

 

Formateur Sjoerd Tolsma kijkt met een goed gevoel terug op een periode van intensieve en constructieve samenwerking. “De komende bestuursperiode kent vele uitdagingen. Ik ben er trots op dat er nu een gezamenlijk gedragen en evenwichtig akkoord ligt dat past bij die uitdagingen waar Súdwest-Fryslân voor staat.”

 

Fietspad Zurich vernoemd naar kunstenaar Peter J. Sterkenburg, Makkumer Belboei

Fietspad Zurich vernoemd naar kunstenaar Peter J. Sterkenburg

Persbericht Makkum 13-05-2022

Naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om het fietspad in de Gooyumerweg in Zurich, de naam Peter J. Sterkenburg-fietspad toe te kennen. Het college stemde hiermee in. 

 

Peter J. Sterkenburg 1955 - 2000.Peter J. Sterkenburg 1955 - 2000.

 

Eerbetoon aan een uitzonderlijke kunstenaar

Dorpsbelang Zurich diende het verzoek in namens Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg. “Het is een mooie kans om deze uitzonderlijke kunstenaar en het dorp nog meer aandacht te geven”. Het fietspad begint tegenover het voormalige woonhuis van de heer Sterkenburg aan de Caspar de Roblesdijk. Dorpsbelang legde de naam voor aan het dorp. De naamsverandering kreeg veel steun van de “Surchers”. 

 

Over Peter J. Sterkenburg

De maritieme schilder werd in 1955 geboren in Harlingen als zoon van een zeeman. Sterkenburg was al jong gefascineerd door zeeschepen. De liefde voor de zee en deze schepen heeft ervoor gezorgd dat hij zich later specialiseerde in het schilderen van zowel oude als nieuwe schepen in zijn eigen stijl. In de eerste jaren van zijn loopbaan legde hij zich toe op seriewerk maar vanaf 1990 kwam zijn grote doorbraak in het Verre Oosten na een tentoonstelling van Nederlandse kunstenaars in Hongkong. Daarna maakte Peter J. Sterkenburg alleen nog maar schilderijen in opdracht, zoals het vereeuwigen van de vloot van Smit Internationale in Singapore. Sterkenburg overleed in april 2000 tijdens het schilderen van VOC-schepen in het IJ, een opdracht van de stad Amsterdam. https://petersterkenburg.nl/

 

Kristiaan Strijker nieuwe gemeentesecretaris Súdwest-Fryslân, Makkumer Belboei

Kristiaan Strijker nieuwe gemeentesecretaris Súdwest-Fryslân

Persbericht Súdwest-Fryslân Makkum 13-05-2022

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft Kristiaan Strijker (42) aangewezen als gemeentesecretaris / algemeen directeur. Strijker is sinds 2017 bestuurder in het primair onderwijs (Stichting Aves) in Emmeloord. Hij treedt per 1 augustus in dienst.

De nieuwe gemeentesecretaris Kristiaan StrijkerDe nieuwe gemeentesecretaris Kristiaan Strijker

 

Strijker heeft brede ervaring opgedaan bij diverse relevante organisaties. Zo is hij bestuurder bij Stichting Aves (en de voorloper hiervan), een samenwerkingsstichting die 34 scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Ook beschikt Strijker over ervaring bij gemeenten. Van 2009 tot 2017 werkte hij voor de gemeente Noordoostpolder, als manager Maatschappelijke Ontwikkeling en manager Cluster Samenleving. Ook was hij beleidsmedewerker bij de gemeenten Franekeradeel en Steenwijkerland. 

 

Burgemeester Jannewietske de Vries: “It is moai dat de nije gemeentesekretaris tagelyk mei it nije kolleezje starte kin. Dat is goed foar de gearwurking en it fertalen fan de bestjoerlike opjeften nei de organisaasje. De gemeentesekretaris hat dêryn in belangrike brêgefunksje. Kristiaan Strijker bringt ûntwikkelkrêft en ferbining. Wy sjogge de gearwurking mei fertrouwen temjitte en winskje Kristiaan in goeie tiid yn Súdwest-Fryslân."

 

Strijker is, als voormalig inwoner van de gemeente, geen onbekende in Súdwest-Fryslân. “Vanuit mijn betrokkenheid bij de regio ben ik vertrouwd met de mentaliteit van ‘samen aanpakken’ en draag ik graag mijn steentje bij aan onze gezamenlijke toekomst”, aldus Kristiaan Strijker. “Gesteund door het vertrouwen dat ik proef, ga ik graag samen met de medewerkers en het nieuwe college aan de slag voor de inwoners van deze prachtige gemeente. Hierbij werk ik vanuit een open dialoog met inwoners, bestuurders, instellingen en bedrijven. Ik streef ernaar om te horen wat er speelt, wil ideeën opbouwend bespreken en met elkaar tot oplossingen te komen.” 

 

Eerder dit jaar vertrok Pieter Zondervan als gemeentesecretaris / algemeen directeur bij gemeente Súdwest-Fryslân. Sindsdien nam mededirectielid Griet Heeg tijdelijk waar. Met de aanwijzing van Kristiaan Strijker neemt Heeg haar oude rol weer in en is het tweekoppige directieteam van Súdwest-Fryslân compleet.

 

 

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen, Makkumer Belboei

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Persbericht Súdwest-Fryslân

De energieprijzen zijn flink gestegen. Het kabinet heeft daarom een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Eén van de maatregelen is de eenmalige energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen ontvangen een tegemoetkoming in de energielasten van € 800,00. Voorwaarde is een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum.

 

Voor een groot aantal inwoners geldt dat zij de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen. Deze groep inwoners hoeft geen digitaal aanvraagformulier in te vullen. Het gaat dan om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of die zeer recent van een inkomensondersteunende regeling gebruik hebben gemaakt. Uiterlijk 30 april hebben zij de toeslag op hun rekening staan. 

 

Laag inkomen maar niet automatisch de toeslag ontvangen? 

Overige inwoners die denken in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming kunnen hiervoor vanaf 1 mei 2022 een aanvraag indienen via de website: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/tegemoetkoming-energielasten/. Mensen die aflossen op schulden en daarmee qua besteedbaar inkomen uitkomen op een bedrag lager dan 120% van het sociaal minimum, kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming.

 

Maatregelen om de energiekosten te beperken

De eenmalige energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief op energie. Met die belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde energierekening gecompenseerd. Deze verlaging geldt voor alle huishoudens in Nederland en wordt uitgevoerd door de energieleverancier.