Recent nieuws van de gemeente

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân volop in beweging dankzij Sportakkoord

Súdwest-Fryslân volop in beweging dankzij Sportakkoord

Persbericht

Samen met verenigingen, sportaanbieders, onderwijs en zorg is in 2021 hard gewerkt om de sport- en beweegambities uit het Sportakkoord van Súdwest-Fryslân te bereiken. Dit gebeurde met nieuwe laagdrempelige projecten voor jong en oud. Ook was er aandacht voor een positieve sportcultuur en werden sportaanbieders geholpen om zich klaar te maken voor de toekomst. 

Het project Respons is één van deze laagdrempelige projecten. Deze opvoedkundige bewegingsmethode helpt bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en de gevolgen hiervan. Respons richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren van positieve groepsvorming. De kennis en vaardigheden, die de leerlingen opdoen met deze methode, leveren een bijdrage aan opvoeding en vorming. Met een thematische lesaanpak, aandacht voor plezier en bouwen op positieve ervaringen doet Respons een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Niet de situatie, maar de wijze waarop je ermee omgaat, staat centraal. Sinds de start in september 2021 deden er al tien klassen uit het basisonderwijs aan mee. Alle klassen van de ruim 50 basisscholen binnen gemeente Súdwest-Fryslân komen in aanmerking voor dit project.

In 2021 werd er naast Respons, ook gewerkt aan de meer dan tien andere sport- en beweegambities. Van webinars over gezonde sportomgevingen tot het weer op weg helpen van ouderen om, na een periode van fysiotherapie, weer te gaan te sporten. De projecten van het Sportakkoord krijgen in 2022 een vervolg. Het goede voornemen: Heel Súdwest-Fryslân in beweging.

 

 

 

Extra impuls aan lokale sport

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen, maar niet voor iedereen een gewoonte. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar voor veel mensen ook belangrijk vanwege de sociale contacten. 

Ruim de helft van alle Nederlanders beweegt voldoende en sport wekelijks. Súdwest-Fryslân sloot zich met een lokaal Sportakkoord aan bij de ambities die zijn verwoord in het landelijke Sportakkoord.

Samen met sportpartijen, gemeenten en maatschappelijke partners wordt een extra impuls gegeven aan lokale sport. Daarnaast wordt de kracht van sport beter benut voor een vitale en sociale samenleving, zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. De inzet van bijvoorbeeld de buursportcoaches is hier een ander voorbeeld van.

 

Inwoners van Súdwest-Fryslân met een sportief idee kunnen deze indienen via de website www.sportakkoordsudwest-fryslan.nl

Sportakkoord december 2021Sportakkoord december 2021

 

-Meer-

 

Makkumer Belboei Opnieuw coronasteun voor maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân

Opnieuw coronasteun voor maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten de subsidieregeling coronacompensatie ook in 2022 toe te passen. De gemeente had gehoopt de regeling niet opnieuw beschikbaar te hoeven stellen. De huidige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus en de daarbij uitgesproken coronamaatregelen, maken dat het college verwacht dat de subsidieregeling ook in 2022 nodig zal zijn. 

 

Wethouder Mirjam Bakker: “Helaas is corona nog geen verleden tijd. Onze maatschappelijke instellingen, die zo belangrijk zijn voor onze gemeente, worden opnieuw getroffen. Waar nodig, bieden we onder andere op deze manier onze hulp aan. We verwachten ook dat maatschappelijke instellingen volgend jaar nog te maken hebben met de negatieve, financiële gevolgen van de pandemie. We zijn in gesprek met verschillende instellingen en daar horen we dezelfde geluiden. Daar willen we als gemeente met deze subsidieregeling op anticiperen.”

 

In september 2020 werd voor het eerst besloten om een financiële compensatie beschikbaar te stellen voor de schade ontstaan door corona, opgelopen in de periode tussen maart en december 2020. De regeling bood maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) en pachters compensatie als zij nadeel ondervonden door de coronamaatregelen van de overheid. In maart van dit jaar besloot de raad om ook voor 2021 budget vrij te maken. Met dit besluit wordt er voor de derde keer geld gereserveerd. De gemeenteraad buigt zich begin februari over het collegebesluit.

 

 

Makkumer Belboei Wintergames Cool Súdwest helpen jongeren met coronadip de kerstvakantie door

Wintergames Cool Súdwest helpen jongeren met coronadip de kerstvakantie door

Persbericht

Toch nog een lichtpuntje voor jongeren die op zoek zijn naar plezier, ontspanning en ontmoeting tijdens de kerstvakantie. In de gemeente Súdwest-Fryslân bruist het tussen 27 december en 8 januari op diverse locaties in de gemeente van sportieve, creatieve en recreatieve activiteiten. Uiteraard met in achtneming van de op dit moment geldende coronarichtlijnen. 

 

Dat corona enorm veel invloed heeft op hoe jongeren zich voelen, is iets dat scherp op het netvlies staat van burgemeester en wethouders van de gemeente  Súdwest-Fryslan. “Juist in de leeftijdsfase dat vrienden zo belangrijk zijn vindt, staat je leven door corona al geruime tijd min of meer op slot’’, zegt wethouder Mark de Man. “Met de Wintergames willen we jongeren uit de coronadip halen en zorgen dat ze iets hebben om tijdens de extra lange kerstvakantie naar uit te kijken.”

 

Het team van Cool Súdwest heeft samen met lokale aanbieders een breed aanbod aan activiteiten opgezet. Niet alleen in de twee grootste steden Sneek en Bolsward, ook in Makkum, Koudum, Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Voetbal, tennis, ballooncup, archery tag en funbox zijn slechts enkele van de voorbeelden. Jongeren uit Súdwest-Fryslân zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. 

 

De planning van Cool Súdwest is te vinden op het Instagramkanaal @cool_sudwest en via de website www.coolsudwest.nl

 

 

Over Cool Súdwest. Voortgezet onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultureel Kwartier Sneek, politie, Verslavingszorg Nederland, GGD Fryslân, Stichting Sociaal Collectief, Beweegteam Súdwest-Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân werken samen in het preventieprogramma Cool Súdwest. Het is ons gezamenlijk doel om jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk te laten opgroeien. Belangrijk hierin is om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit willen we bereiken door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor zinvolle vrijetijdsbesteding.

 

 

 

Makkumer Belboei Kansengelijkheid In Súdwest-Fryslân

Kansengelijkheid In Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân verstevigt samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. Wethouder Mirjam Bakker van gemeente Súdwest-Fryslân heeft een addendum toegevoegd aan de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda. Dit betekent dat de gemeente Súdwest-Fryslân de komende twee jaar samen met de GKA  blijft werken aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Mirjam Bakker. Wethouder Gemeente Sûdwest-Fryslân

 

Gemeenten in het hele land werken aan de bevordering van kansengelijkheid. Gemeente Súdwest-Fryslân bouwt met het addendum op de Gelijke Kansen Alliantie Agenda verder aan haar inzet voor kansengelijkheid. In het addendum zijn concrete interventies opgenomen die als doel hebben kansengelijkheid te bevorderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties en de ondersteuning vanuit de Gelijke Kansen Alliantie.

 

Het addendum is – zowel letterlijk als figuurlijk – een belangrijke toevoeging op de agenda. Wethouder Mirjam Bakker: “Gemeente  Súdwest-Fryslân maakt werk van gelijke kansen waarbij we breed inzetten op onderwijsachterstanden door middel van talentontwikkeling. Weekendschool Súdwest-Fryslân is daar een mooi voorbeeld van”. 

 

Deze school voor aanvullend onderwijs is voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar uit de Gemeente Súdwest-Fryslân die, vanwege redenen buiten henzelf, vaak minder mogelijkheden en kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. Eens per twee weken krijgen zij les op zondagmiddag van gastdocenten met interessante beroepen die hier vol passie over vertellen. Ze spelen bijvoorbeeld met rechters en advocaten een rechtszaak na, leren van een kraanmachinist, horen van de politie hoe je moet arresteren en gaan naar een chemiebedrijf om allerlei proefjes te doen. Het weekendschoolonderwijs verbreedt de horizon van deze leerlingen door het verleggen van grenzen en het ontwikkelen van talent. Met het addendum wil de gemeente de Weekendschool de komende 2 jaar aanhouden.

 

De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs, waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Op dit moment zijn er ruim vijftig gemeenten aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten. De agenda en het addendum van Súdwest-Fryslân en de andere gemeenten zijn te vinden op de website van GKA: https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten. 

 

 

Makkumer Belboei Gemeente aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Gemeente aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat aan de slag met de versterking van het lokale aanbod voor mensen met dementie. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van €50.000 van het Ministerie van VWS. Met dit geld worden zinvolle dagactiviteiten georganiseerd. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en behoeften van mensen met dementie. 

 

Aantal nieuwe mensen met dementie per jaar
Ieder jaar krijgen er mensen dementie. Uit onderzoek blijkt dat deze kans op dementie toeneemt met de leeftijd. Bovenstaand figuur geeft dat aan. De kans om dementie te krijgen is voor iemand van tussen de 65 en 69 jaar heel klein. Dat overkomt ieder jaar maar 2 van de 1000 mensen (0,2%). Bij mensen van 90 jaar en ouder is die kans veel groter. In deze groep krijgen ongeveer 50 mensen per jaar dementie (5%).

 

Het belang van zinvolle dagactiviteiten

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Het is belangrijk dat deze mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Door de subsidie kan de gemeente thuiswonende mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van dagactiviteiten. Door deze activiteiten blijven mensen zoveel als mogelijk gezond. Want sociaal en fysiek actief blijven, betekent vaak langer mee kunnen doen. Ook leren mensen tijdens deze dagbesteding omgaan met (de gevolgen van) dementie en is er contact met anderen. Hierdoor is er minder snel extra zorg nodig.  

 

Activiteiten die dag de moeite waard maken

Het aanbod van zinvolle activiteiten aan thuiswonende mensen met dementie is essentieel. Wethouder Gea Wielinga onderschrijft het belang van een lokale aanpak: “Met het beschikbare geld kunnen we zinvolle dagactiviteiten in de buurt organiseren. Deze worden samen mét mensen met dementie bedacht. Het zijn activiteiten waar ze blij van worden, die de dag de moeite waard maken. Om zo lang mogelijk onderdeel te zijn van de mienskip.” Naast dat dit gunstig is voor de mensen met dementie, helpt het ook hun mantelzorgers. De thuissituatie is zo beter vol te houden. 

 

Subsidie vanuit VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde dit jaar per gemeente een bedrag van €50.000 ter beschikking voor versterking van het lokale aanbod voor mensen met dementie. Tussen de 20 en 25 gemeenten konden meedoen. De selectie vond plaats op basis van objectieve criteria zoals spreiding door het land en gemeentegrootte. In november ontving gemeente Súdwest-Fryslân een positieve reactie op de ingediende aanvraag. De middelen komen beschikbaar in de decembercirculaire.

 

 

Makkumer Belboei Richtlijnen voor kleine windmolens in Súdwest-Fryslân

Richtlijnen voor kleine windmolens in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Agrarische bedrijven in Súdwest-Fryslân krijgen de kans om zelfvoorzienend te worden door een windmolen te plaatsen op hun eigen terrein. Windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter zijn toegestaan. Wel gelden hiervoor enkele voorwaarden die opgenomen zijn in het zogenoemde paraplubestemmingsplan en het daaraan gekoppelde toetsingskader die beide ter inzage liggen.

 

De Provincie Fryslân maakte in 2020 al beleid voor kleine windturbines. De aanvragen in Súdwest-Fryslân stonden, vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen, voorlopig ‘on hold’. Wethouder Erik Faber is blij dat er nu een duidelijk toetsingskader ligt: “De gemeente gaat hiermee op een goede manier om met duurzame initiatieven die het opwekken van hernieuwbare energie bevorderen maar houdt hiermee ook rekening met omwonenden en het landschap”. 

 

Passend in landschap en met beperkte overlast
Inwoners gaven al vaker aan waarde te hechten aan het weidse Friese landschap en zien niet graag dat dit wordt verstoord door windturbines. In het voorstel is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden door richtlijnen op te stellen voor vorm en kleur en de toegestane locaties van de turbines. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de windturbines voor zo weinig mogelijk (visuele) verstoring zorgen. Ook met geluidsoverlast of slagschaduw voor direct omwonenden wordt rekening gehouden in de voorwaarden. Om te voorkomen dat er teveel windmolens in hetzelfde gebied komen is het gebied  rondom het windpark Nij Hiddum-Houw, dat nog in aanbouw is op de kop van de afsluitdijk, uitgesloten.    

 

Aan de andere kant zijn er boeren die graag een kleine windmolen willen plaatsen op hun perceel om daarmee hun bedrijf van stroom te kunnen voorzien en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Van 25 boeren in Súdwest-Fryslân is nu bekend dat ze graag een windmolen willen plaatsen bij hun bedrijf. “Het is zaak om de partijen bij elkaar te krijgen en te kijken naar het gezamenlijk belang”, benadrukt Faber. 

 

Inwoners kunnen nog tot 10 januari 2022 reageren op de plannen. In maart 2022 wordt het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Daarna kunnen boeren hun aanvraag indienen bij de gemeente. 

 

 

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen

Súdwest-Fryslân bouwt volop, en wil versnellen

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân maakt serieus werk van woningbouw. Alleen al in de afgelopen twaalf maanden (periode november 2020-oktober 2021) kwamen er in de gemeente 350 wooneenheden bij. Sneek en Bolsward voeren de lijst aan, met een groei van respectievelijk 183 en 41 wooneenheden, maar ook in ruim dertig andere kernen werd nieuwbouw opgeleverd. Van Koudum (45) en Oudega (14) tot Reahûs, Warns, Wiuwert en Wons (alle 2).

 

Ook groei in 2020

“De toename staat niet op zichzelf”, zegt Mark de Man, wethouder ‘wonen’. “Ook in 2020 zagen we al dat er ruim 400 nieuwe wooneenheden in gebruik werden genomen, verdeeld over dertig kernen.” Sneek is het meest in trek, maar ook Makkum, Oudega, Workum, Wommels, Schettens, Offingawier, Heeg en Stavoren kregen hun deel. 

 

Goede afspraken

“Daarnaast hebben we voor de periode tot en met 2030 goede afspraken met de provincie gemaakt.” Zodoende krijgt de groei de komende jaren een passend vervolg. Bij de jaarlijkse vaststelling van het gemeentelijk woningprogramma, deze week, programmeerde het college 425 woningen extra. Ook hier is Sneek koploper, maar ook kernen als Woudsend, Koudum, Witmarsum en Scharnegoutum zijn ‘opgeplust’.

 

‘Nog meer’

Deze 425 wooneenheden komen bovenop de plannen die er al waren voor de periode tot 2030. “En er zit nog meer aan te komen”, zegt De Man. “We verwachten zelf, als gemeente, in 2022 nog ten minste 130 wooneenheden extra te programmeren.” Hij noemt plannen in Oosthem (Ald Rien), Scharnegoutum (Noord), Heeg (Tjerkesleat) en Workum (Thomashof 2). De plannen die in 2022 door externe partijen worden ingediend zijn dan nog niet meegeteld.

 

Uitdaging

“In absolute aantallen doen we het gewoon goed, maar niet alle doelgroepen worden even goed bediend. Daar zit onze uitdaging.” De Man doelt op de bouw van sociale huurwoningen, betaalbare starterswoningen en zorg- en seniorenwoningen. “Die blijft achter, zo eerlijk moet je zijn. College en gemeenteraad zijn eensgezind dat voor deze doelgroepen versnelling nodig is.” Tegelijkertijd wil de wethouder geen verwachtingen wekken of beloftes doen die hij niet kan nakomen. 

 

Woningkrapte

“Op korte termijn informeren wij de gemeenteraad over welke wettelijke instrumenten er zijn om de woningkrapte te bestrijden”, zegt De Man. “Zo kunnen we laten zien wat er kan, wat we al doen, en wat er niet mag.”

 

Misverstand. Want het is een misverstand te menen dat een gemeente de alles bepalende regisseur kan spelen. “Samen met huurdersverenigingen en woningcorporaties zijn we voortdurend in gesprek en in overleg, maar we kunnen de corporaties geen aantallen sociale huurwoningen opleggen.” Een andere ontwikkeling waarop een gemeente geen invloed heeft is de huidige prijsstijging van bouwmaterialen. “Evenmin kunnen we iets doen aan de hoogte van de rentestand en andere regels die hypotheekverstrekkers hanteren.”

 

 

Naar aard en schaal. En dan is er de uitdaging die bouwen in kleine kernen met zich meebrengt. “In Súdwest-Fryslân hebben we met elkaar afgesproken dat we geen enkel dorp op slot zetten”, zegt De Man. “Maar we kijken wel naar aard en schaal. Anders gezegd: een plan moet passend zijn bij de vraag en een kwalitatieve toevoeging zijn.”

 

Herbestemmen. Hij wijst er op dat er diverse praktijkvoorbeelden zijn van dorpen die zich uitgedaagd voelen en met vernieuwende toekomstbestendige woonplannen komen. “Bijvoorbeeld in een voormalige school of een kerkgebouw. Herbestemmen van leegstaande panden voorkomt verpaupering én is een mooie manier om de leefbaarheid van een kern te verbeteren.” 

 

 

 

Makkumer Belboei Leerlingen in Súdwest-Fryslân bedenken oplossing om zwerfafval te voorkomen

Leerlingen in Súdwest-Fryslân bedenken oplossing om zwerfafval te voorkomen

Persbericht

De Waste Battle 2021 is van start. Bij de Waste Battle strijden leerlingen van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân in groepjes tegen elkaar wie het beste idee heeft om zwerfafval te voorkomen. De winnaars krijgen een geldbedrag en hulp bij het uitvoeren van hun idee. Vanochtend ging de eerste voorronde van start, op CSG Bogerman.

 

Vijfde Waste Battle. Door corona kon de vijfde editie van de Waste Battle vorig jaar niet doorgaan. Nu, anderhalf jaar later, kan dit wel. “Wy binne bliid dat de learlingen wer byinoar sitte meie. De learlingen moatte mei-inoar betinke hoe’t je swalkôffal foarkomme kinne en fysyk wurket dat folle better”, geeft de initiatiefnemer Gooitske Zijlstra aan. Zij organiseert de Waste Battle samen met Ane Norder en de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

De scholen die meedoen zijn CSG Bogerman, het Nordwin College en RSG Magister Alvinus. “Fantastisch dat de Waste Battle Súdwest-Fryslân al vijf jaar bestaat. Vijf jaar lang hebben vele leerlingen, vrijwilligers en docenten zich ingezet”, geeft wethouder Erik Faber aan. “Wat is het mooi dat deze scholen elke keer weer meedoen. Ik ben benieuwd met welke ideeën de jongeren dit jaar komen.” De leerlingen krijgen de opdracht mee om ideeën te bedenken waarmee je het onbewuste negatieve gedrag van mensen op een positieve manier kunt veranderen (‘nudging’).

 

Het thema is dit jaar: snack- en snoeproutes. Dit zijn de straten rondom fastfoodketens en supermarkten. “Wy hawwe foar dat tema keazen, om’t dêr relatyf sjoen in soad ôffal leit”, geeft Ane Norder aan.

 

Wie bedenkt het beste idee? Tijdens de voorrondedagen gaan de leerlingen in groepjes aan de slag. De voorrondes op Bogerman Mavo duren van dinsdag t/m donderdag. De voorrondes op RSG Magister Alvinus zijn op 3, 4 en 5 november en die op het Nordwin College zijn op 6, 7 en 8 december. 

 

Op 16 december is de finale en kiest een vakjury het beste idee. Vanuit elke school doen twee teams mee aan de finale. Het winnende idee krijgt een cheque. “Al vijf jaar lang stellen sponsoren als Donker Groep, Jumbo Koostra, Omrin, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en Roelofs BV geld en hun netwerk beschikbaar. Mede door hun hulp hebben een paar duizend leerlingen kunnen meedoen aan de Waste Battle, wat een groot compliment waard is.”