Recent nieuws van de gemeente

Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân vervangt bestrating door groen

Van grijs naar groen

Súdwest-Fryslân vervangt bestrating door groen

Persbericht

De gemeente Súdwest-Fryslân vervangt de komende jaren diverse tegel- en klinkerpaden door groenstroken. Het gaat om bestrating die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Door meer groen te creëren speelt de gemeente in op het veranderende klimaat.

Tijd voor actie
Ook in Nederland hebben in toenemende mate te maken met hevige regenbuien of juist lange periodes van hitte. “Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen in actie komen om hier op in te spelen”, zegt wethouder Mark de Man. “Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat groen goed is voor de biodiversiteit. Bovendien oogt het veel mooier.”

Goed voorbeeld 
De wethouder ziet dat een groeiend aantal inwoners een gratis geveltuin bij de gemeente aanvragen. “We zitten inmiddels al op 225 aangelegde geveltuinen. Prachtig dat steeds meer mensen hier bewust mee aan de slag gaan. Maar we willen zelf ook het goede voorbeeld geven.”
Daarom vervangt de gemeente waar het kan stoepen en klinkerpaden door groenstroken. Dit gebeurt niet zomaar. “We beoordelen hoe vaak een pad wordt gebruikt en of er een veilig alternatief is, zoals een stoep aan de overkant”, legt De Man uit.

Klimaatdoelen 
Omwonenden worden vooraf geïnformeerd door de gemeente als een stoep of pad in hun buurt wordt vervangen door een groenstrook. De Man: “Misschien is niet iedereen even blij als we bestrating weghalen, maar het helpt bij het halen van de klimaatdoelen. Daar moeten we ons allemaal voor inzetten.” 

Inwoners kunnen op www.sudwestfryslan.nl/steenbreek tips vinden over het vergroenen van hun tuin of een gratis geveltuin aanvragen. 

 

Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Súdwest-Fryslân

Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Súdwest-Fryslân

Persbericht

Súdwest-Fryslân start deze week met het uitdelen van mondkapjes aan inwoners vanaf 13 jaar met een minimum inkomen. Deze mensen krijgen per persoon drie herbruikbare mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast delen verschillende  maatschappelijke partners de mondkapjes uit, zoals het Sociaal Collectief en de Voedselbanken. 

“Als je naar de supermarkt moet of naar het station is het advies een mondkapje te dragen. Voor mensen met een smalle beurs kan dit een behoorlijke uitgave zijn. Daarom hebben we besloten gratis mondkapjes uit te delen aan deze mensen”, zegt wethouder Gea Wielinga. Iedereen krijgt drie herbruikbare mondkapjes. Wel zo handig. De mondkapjes kunnen  na gebruik gewoon in de wasmachine gewassen op 60 graden. 

Advies mondkapje. De afgelopen periode is er een snelle stijging van het aantal mensen dat besmet raakte met het coronavirus, ook in Súdwest-Fryslân. Daarom adviseert de Rijksoverheid iedereen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen in ruimtes waar ook anderen komen. Bijvoorbeeld in de supermarkt, winkels, op school en op stations. Het kabinet wil het dragen van een mondkapje in deze en andere ruimtes binnenkort verplichten. Het Kabinet vraagt aan gemeenten naar oplossingen  om minima te voorzien van mondkapjes. 

Uitdelen. Mensen met een minimum inkomen krijgen drie mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast worden mondkapjes uitgedeeld via het Sociaal Collectief en andere maatschappelijke partners. Organisaties waar inwoners zelf contact mee hebben.  Denk aan de Voedselbank en de Kledingbank. 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân bouwt subsidie oud papier af

Súdwest-Fryslân bouwt subsidie oud papier af

Gemeente nieuws 20201021

De prijs voor oud papier en karton is zo sterk gedaald dat de opbrengst nog nauwelijks opweegt tegen de inzamelkosten. In Súdwest-Fryslân betekent dit dat zo’n vijftig verenigingen en instellingen op zoek moeten naar een andere bron van inkomsten.

Om de verenigingen en instellingen tegemoet te komen, stelt de gemeente een zogeheten ‘beëindigingsregeling’ in. De huidige subsidie wordt niet meteen op 1 januari 2021 stopgezet, maar in de komende drie jaar afgebouwd.

Dit houdt in dat de verenigingen en instellingen die vanaf 2021 ophouden met het inzamelen, komend jaar nog 75 procent krijgen uitbetaald van het bedrag dat zij over 2020 van de gemeente uitgekeerd krijgen. In 2022 is dat nog 50 procent en in 2023 nog 25 procent. In 2024 is er dan geen financiële tegemoetkoming meer. 

“Zo hebben de sportclubs, muziekverenigingen, scholen, kerken en andere maatschappelijke organisaties de tijd om andere manieren te vinden om inkomsten te genereren”, zegt wethouder Erik Faber. De gemeente verwacht over heel 2020 zo’n 120.000 euro uit te betalen aan de verzamelaars. In de komende drie jaren is dat achtereenvolgens 90.000 euro, 60.000 euro en 30.000 euro.

Faber benadrukt dat het aan de papierinzamelaars zelf is om te beslissen over ‘stoppen’ of ‘doorgaan’. “Maar door de sterk gedaalde oud-papierprijs en de oplopende kosten denk ik niet dat inzamelen nog wel de moeite loont.”

Daarmee is niet gezegd dat het oud papier zonder de inzamelaars in de grijze containers verdwijnt. “Zo’n 60 procent van de huishoudens in de gemeente heeft al een papiercontainer. Die blijven we gewoon legen, zoals nu ook al gebeurt”, zegt Faber. Voor de overige 40 procent van de huishoudens geldt dat ook zij een container krijgt als het papier en karton niet meer door een inzamelaar wordt opgehaald.  

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân wil blijven investeren

Súdwest-Fryslân wil blijven investeren

Gemeente nieuws 20201015

Ondanks de stevige financiële tegenwind, mede als gevolg van de coronacrisis, wil Súdwest-Fryslân de komende jaren blijven investeren. Voor de vijf verschillende thema’s in de ontwikkelagenda (Sneek, Bolsward, IJsselmeerkust, Ut de Mienskip, Duurzame Ontwikkeling) wil de gemeente tot en met 2024 zo’n 9 miljoen euro vrijspelen.

Dit blijkt uit de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. “Door de huidige coronacrisis leven we in een onzekere tijd”, zegt wethouder Gea Wielinga, die de portefeuille financiën beheert. “Het blijft lastig om de financiële gevolgen van de coronapandemie in te schatten. Wel zeker is dat we deze crisis zien als kans voor structuurwijzigingen en nieuwe manieren van samenwerking.”

Zo verwacht het college dat ‘corona’ vooral op de middellange en lange termijn zal leiden tot blijvende veranderingen in het gedrag en denken van mensen. Zo zal thuiswerken veel meer gemeengoed worden en daarmee een groeiend aantal mensen in de Randstad bewegen om verder van hun werk te gaan wonen. “Dit biedt op termijn kansen voor onze gemeente als aantrekkelijke woon- en vrijetijdsgemeente, maar bijvoorbeeld ook voor de arbeidsmarkt”, schrijft het college. 

Het college wil onverminderd inzetten op ‘wonen, werken en genieten’. Met oog voor de ruimtelijke kwaliteit, voor duurzame en circulaire economische ontwikkeling en voor voorzieningen in samenhang tot elkaar. Genoemd wordt onder andere ‘het verbeteren van het cultureel klimaat’, door samenwerking tussen de musea te stimuleren. 

Een voorbeeld van ‘Gastvrij Súdwest-Fryslân’ is de aanleg van zeven toeristische overstappunten in de gemeente, zogeheten TOPs. Ook andere Friese gemeenten doen mee. Een TOP is een gemarkeerd informatiepunt in de buurt van een horecagelegenheid, bedoeld als uitvalsbasis voor bezoekers om de omgeving te ontdekken.

Om het huishoudboekje voor 2021 en de jaren erna sluitend te krijgen, heeft het college een aantal zaken geschrapt of voor zich uit geschoven. Zo wordt de doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs uitgesteld, en is het jaarlijks evenement op het gebied van cultuur of sport verdwenen. 

Anderzijds wil het college hogere kosten door achterstallig onderhoud voorkomen, en is daarom het budget voor onderhoud van bruggen, kaders/oevers en wegen verhoogd. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de gemeente ook de komende jaren een beroep moet doen op haar algemene reserve. Deze zakt van 14,6 miljoen euro (eind 2020) naar 8,5 miljoen euro (eind 2024). Dat is nog ruim boven het berekende weerstandsvermogen. Dat is het bedrag dat beschikbaar moet zijn voor het opvangen van risico’s.

Voor inwoners blijven de financiële gevolgen beperkt. De afvalstoffenheffing gaat omhoog, wat neerkomt op gemiddeld 31 euro per huishouden per jaar. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen trendmatig verhoogd (inflatie 1,8 procent), zoals de afgelopen tien jaar steeds is gebeurd.

 

De gemeenteraad bespreekt de begroting in zijn vergadering van 12 november. 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Gemeente nieuws 20201015

Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân die financieel te lijden hebben door de corona-uitbraak, kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen.

De subsidieregeling is per direct van kracht en loopt tot 1 juli 2021. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het financieel nadeel ontstaan zijn in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Op www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/ staat alle informatie en de voorwaarden om de subsidie aan te kunnen vragen. 

De overheidsmaatregelen hebben vaak enorme financiële gevolgen voor organisaties in de cultuur- en sportsector, dorpshuizen, mfc’s en het verenigingsleven. Dat raakt de ‘mienskip’. Daarom heeft de gemeente besloten instellingen zonder winstoogmerk financieel te steunen als ze dreigen om te vallen. 

“Veel maatschappelijke instellingen vragen de gemeente om steun”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “In de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van huur of opschorting van gemeentelijke leges. Ondanks onze lastige financiële situatie willen we als lokale overheid die organisaties helpen in deze moeilijke tijd. Zij geven kleur en zorgen voor verbinding in het leven. Voor hen is deze subsidieregeling in het leven geroepen.”

 

Makkumer Belboei, Lancering gezonde en duurzame fietsroute langs de Friese Meren

Lancering gezonde en duurzame fietsroute langs de Friese Meren

Gemeente nieuws 20200901

Lekker uitwaaien op de fiets en onderweg genieten van het landschap, de natuur en het heerlijke lokale, duurzame voedsel van onze Friese voedselproducenten in Súdwest-Fryslân ? De gloednieuwe fietsroute  ‘Rondje Friese Meren - Gaasterland maakt dit mogelijk. Wethouder Gea Wielinga van de Gemeente Súdwest-Fryslân ontving de fietsroute vandaag van Monique Plantinga namens initiatiefnemer de Friese Milieu Federatie. 


Wethouder Gea Wielinga ontving de fietsroute vandaag van Monique Plantinga

Wethouder Wielinga is zeer positief: “Verse streekproducten haal ik zelf meestal op de fiets, dichtbij huis aan de rand van Sneek. En dat smaakt naar meer! Met deze Streekzomer route kan ik mooi op de fiets ook allerlei lekkere producten van andere voedselproducenten in onze gemeente halen.”

Rondje Zuidwesthoek
Het Rondje Friese Meren is 56 kilometer lang, en kan gecombineerd worden met een 37 kilometer lange route door Gaasterland. De route  voert door het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân: een bijzonder gebied met weilanden, dijken, pittoreske stadjes en weidse meren die overgaan in de bossen van Gaasterland. Neem een tas mee, want onderweg is veel te zien maar nog veel meer lekkers te koop: prachtige groente bij de Trimpe, heerlijke kaas van de Nijlander, verse melk die je zelf kunt tappen in Oudega en nog veel meer.

Streekzomer fietsroutes door heel Friesland
“Deze fietsroute is een van de zeven Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes door Friesland. De routes zijn onderdeel van de Streekzomer campagne en de campagne dDe Friese Voetafdruk. Vanuit deze campagnes ie campagne bieden we inspiratie om te komen tot een duurzamere levensstijl en een kleinere ecologische voetafdruk. Vakantie vieren op de fiets in eigen land en kopen van lokaal duurzaam voedsel draagt hier goed aan bij”, vertelt Monique Plantinga.

De complete route is te downloaden via www.eetbaarfryslan.frl/streekzomer.
Daar staan ook de andere routes die de fietsers brengen langs ‘bloeiende bermen van blauwe bessen naar romig ijs en van pittige kaas naar versgebakken brood en verse groenten.’

 

Friese Voetafdruk
Om erachter te komen hoe groot jouw voetafdruk is en hoe je deze kunt verkleinen, kunnen inwoners een vragenlijst invullen op www.friesevoetafdruk.nl.

 

 

Makkumer Belboei, Súdwest-Fryslân trekt de beurs voor cultuur, sport en verenigingsleven

Súdwest-Fryslân trekt de beurs voor cultuur, sport en verenigingsleven

Gemeente nieuws 20200829

Súdwest-Fryslân wil 1,8 miljoen euro uit de eigen reserves vrij maken om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor de geleden schade door de corona-uitbraak. “Het gaat in grote lijnen om verenigingen en organisaties die toch al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

Súdwest-Fryslân wil 1,8 miljoen euro uit de eigen reserves vrij maken om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor de geleden schade door de corona-uitbraak. “Het gaat in grote lijnen om verenigingen en organisaties die toch al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

Tot en met half augustus ontving de gemeente “een bescheiden aantal concrete

aanvragen”, zegt Bakker. “Maar mondelinge verzoeken komen al wel veelvuldig binnen.” Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de ‘mienskip’ van Súdwest-Fryslân op een zelfde wijze een beroep op de overheid moet kunnen doen als het bedrijfsleven en de grotere culturele instellingen.

Nu vallen de kleinere instellingen bij landelijke en provinciale compensatieregelingen veelal buiten de boot. Daarom stelde Súdwest-Fryslân een eigen regeling op. “Al deze instellingen zouden onder normale omstandigheden gewoon hebben gedraaid”, zegt Bakker. “Door de corona-periode hebben zij nu aantoonbaar problemen. Zonder gemeentelijke steun overleven zij deze periode niet, en dat willen wij zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Want deze instellingen zijn het cement van onze ‘mienskip’.”

Tegelijkertijd merkt Bakker op dat de financiële situatie van de gemeente zelf ook verre van rooskleurig is. “Daarom blijven wij op onze beurt al het mogelijke doen om bij de provincie of het rijk ook weer compensatie voor onze uitgaven te krijgen.”

Met dit voorstel van financiële steun aan maatschappelijke instellingen van ten hoogste 1,8 miljoen euro lopen burgemeester en wethouders vooruit op een veel breder pakket aan ombuigingsvoorstellen. Daarover moet de gemeenteraad later dit jaar besluiten.