Makkumer Belboei, Algemene Ledenvergadering 6 maart 2020 KV Makkum

KAATSVERENIGING MAKKUM ALG. LEDENVERGADERING

Persbericht

Vrijdag 6 Maart 2020 in de kantine van de KV Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA
1 Opening.
2 Notulen Jaarvergadering 2019 + Verslag “Evaluatie seizoen 2019”.
3 Ingekomen stukken en mededelingen.
4 Financieel verslag 2019
5 Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
6 Begroting 2020.
7 “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
8 Bestuursverkiezing: Warren v.d. Veen (aftredend ), Mieke Tilburgs Secr. (aftredend en herkiesbaar), Alexandra Harteveld verkiesbaar voor het HB (Website beheer + 2e Secr.).

(Tegen) Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur

9 Vaststellen wedstrijdprogramma 2020.
10 Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
11 Behandeling vergaderstukken ALV van de KNKB.
12 Keurmeesters NK mededeling.
13 Rondvraag.
14 Sluiting.