Makkumer Belboei, Nieuwe aanbestedingsplannen voor de WMO zorg zijn een risico voor burgers in Súdwest Fryslan.

Nieuwe aanbestedingsplannen voor de WMO zorg zijn een risico voor burgers in Súdwest Fryslan

 

1 juli aanstaande zal de raad het collegevoorstel “Inkoop WMO maatwerkvoorzieningen” behandelen. Tijdens de vergadering van de Commissie Boarger en Mienskip 17 juni jl. was het grootste gedeelte van de commissieleden van mening dat dit voorstel nog niet rijp genoeg was om in de raad te behandelen. Het advies aan het college van B & W was om het college voorstel beter uit te werken. Alle randvoorwaarden die nodig zijn om dit voorstel te laten slagen moeten namelijk nog worden ingevuld.

Het college heeft dit advies naast zich neer gelegd en gemeend het huidige voorstel toch in te brengen in de raad. Dat er gezocht wordt naar een andere vorm van financiering die leidt tot lagere uitgaven in de zorg is een goed streven maar het verdient wel een goede voorbereiding om het gewenste nieuwe systeem houdbaar te maken voor de toekomst.

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft haar inwoners om advies gevraagd over de verduurzaming van energie, mede gezien vanuit de Regionale Energiestrategie van Fryslân (RES). Om aan deze adviezen te komen heeft de gemeente gekozen voor een raadpleging. De opzet van de raadpleging is voorbereid met een groep van 45 bewoners. Het adviestraject is begeleid door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. Vooraf zijn geen beperkende randvoorwaarden gesteld aan de raadpleging. Wel is gevraagd om rekening te houden met de eisen van de Friese RES.

De gemeente wordt opgedeeld in 5 deelgebieden. Ieder gebiedsdeel krijgt 1 aanbieder die verantwoordelijk wordt voor alle WMO-zorg. Dit systeem zorgt er voor dat er dan nog maar 5 zorgaanbieders binnen deze gemeente verantwoordelijk worden gemaakt voor het leveren van alle WMO zorg. Dat kunnen dus ook zorgaanbieders zijn die buiten deze gemeente actief zijn en geen enkele feeling hebben met dit gebied en de mensen die hier wonen. Het is ook bekend bij aanbestedingen elders in het land dat schoonmaakbedrijven de WMO zorg mogen gaan leveren.

Het principe van aanbesteden is dat de partij die het minste geld vraagt, het leveren van de WMO zorg gegund zal krijgen.

De zorgaanbieders die nu werkzaam zijn in de gemeente zullen moeten proberen, voor zover de hoofdaannemer dit toelaat de rol van “onderaannemer” te krijgen. Dat betekend o.a. dat de onderaannemers meer tijd kwijt zijn aan administratie. Binnen de jeugdwet is dat nu al de grootste klacht. Op dit moment zijn Zorgaanbieders meer bezig met overleg over de indicaties, financiën etc. dan met de daadwerkelijke zorg. Dat zal in het gewenste nieuwe systeem alleen maar erger worden.

Wat betekent de nieuwe aanbesteding voorstellen voor u als zorgvrager?
Allereerst moet u in gesprek gaan met de hoofdaannemer die in uw regio verantwoordelijk gaat worden voor het leveren van alle WMO zorg. Dit roept de volgende vragen op.
Hoe voorkomt de gemeente dat er beslissingen worden genomen die niet in uw belang zijn maar wel in het belang zijn van de zorgaanbieder?
Hoe gaat de gemeente u beschermen tegen deze “zorgbaas” als deze om geld te besparen uw zorg verminderd of zorg “onthoud”.
Wat doet de gemeente als u niet tevreden bent over de geleverde zorg? Als er tussen de aanbieder en u geen klik is, is er dan nog een alternatief mogelijk voor u? Ook voor een zorgaanbieder waarmee de hoofdaannemer geen contract mee heeft?
In het voorstel wil de gemeente dat er nadrukkelijk meer gebruik wordt gemaakt van het netwerk van burgers die betrokken bij u zijn.

Er zijn vanuit de cliëntenraad WWB zorgen over de druk op het vrijwilligerswerk, scholing van vrijwilligers en de kans op verdringing van betaalde banen. Weet deze vrijwilliger ook zijn/haar grenzen goed te bewaren. Vrijwilligers kunnen ook van de een op de andere dag stoppen met de begeleiding omdat ze niet zijn gebonden aan de zorgaanbieder. Zijn er überhaupt wel genoeg vrijwilligers die gekwalificeerd zijn om de begeleiding/zorg op zich te nemen? Zijn er voldoende geschikte en goed gefaciliteerde locaties (dorpshuizen, wijk gebouwen kerken etc.) beschikbaar op 1 januari 2022? Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van deze vrijwillig geboden zorg? Wie gaat dit allemaal coördineren en begeleiden?

Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Het college kan op bijna geen enkele vraag een antwoord geven omdat dit nog moet worden uitgewerkt. De WMO adviesraad zegt terecht dat het lijkt alsof er een uitnodiging ligt om een huis te kopen terwijl de architect nog moet beginnen met het maken van tekeningen en er van een bouwbestek nog geen sprake is.

Wij hebben als zorgaanbieders actief binnen de gemeente Sudwest Fryslan een visie bij het college van B&W neergelegd op welke wijze de gemeente kan komen tot de noodzakelijke verbeteringen in de WMO zorg waarbij uit gegaan wordt van de eigen regie voor onze inwoners, minder bureaucratie, korte lijnen en betaalbaarheid. De doelstellingen die het college van B&W voor ogen heeft zijn haalbaar maar niet met het huidige voorstel.
Wij als zorgaanbieders zijn van mening dat de raad niet anders kan dan in meerderheid tegen dit voorstel te stemmen om zo onze burgers te beschermen. Daarnaast vinden wij dat het de ambitie van het college zou moeten zijn om voor een zo’n belangrijk onderwerp minsten ¾ deel of meer leden van de raad achter zich te krijgen. Afgaande op de stemming in de Commissie (Boarger en Mienskip) is dit niet het geval.

De raadsvergadering waar dit onderwerp zal besproken wordt gehouden op wo. 1 juli.
De vergadering begint om 19.00 locatie Bestjoershus Marktstraat 1 Sneek.
Wij roepen eenieder, die zich betrokken weet bij dit onderwerp, op om hierbij aanwezig te zijn.
Zorgboeren Sudwest Fryslan verenigd in BEZINN