Makkumer Belboei, Aart Cornelissen út Makkum yllustrearre de earste Keimpe de Krokodil

Aart Cornelissen út Makkum yllustrearre de earste Keimpe de Krokodil

Redactie 20201020

De Foarlêswike is dit jaar van 26 t/m 30 oktober en er komen geen voorlezers op bezoek mei peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, enz. maar juf gaat zelf voorlezen uit het nieuwe Tomke-boekje dat als thema ‘bewegen’ heeft. Het heet ‘Ien, twa, los!’. Er zijn ook activiteiten bij de bieb, nieuwe verhaaltjes van Tomke bij Omrop Fryslân TV én we introduceren Keimpe de Krokodil voor kinderen van 4-8 jaar.

Aart Cornelissen út Makkum yllustrearre de earste Keimpe de Krokodil

De Foarlêswike is dit jier fan 26 oant 30 oktober en gjin lêzers sille yn maaie toanielgroepen, kwekerijen, ensfh. Besykje, mar de learaar sil lêze út it nije Tomke-boekje dat it tema hat "oefening". It hjit "Ien, twa, los!". D'r binne ek aktiviteiten by de biblioteek, nije ferhalen fan Tomke by Omrop Fryslân TV en wy yntrodusearje Keimpe de Krokodil foar bern fan 4-8 jier.

It alderearste Keimpe de Krokodil-boekje! Keimpe de Krokodil wol bern fan 4-8 jier (en harren âlders) oanmoedigje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen. Dêr wurdt wearde mei jûn oan it Frysk as memmetaal en as twadde taal. It Keimpe-boekje mei de titel Rinne mei Jep kin troch de âlders foarlêzen wurde, mar ek troch begjinnende lêzers sels lêzen wurde. Alle basisskoallen yn Fryslân krije it Keimpe-boekje opstjoerd, mei dêrby de lesbrief dy’t by it boekje heart. Keimpe de Krokodil lit sjen dat it leuk is om Frysk te lêzen, en hielendal net yngewikkeld. Sa stimulearje Tomke en Keimpe de Krokodil tegearre meartalichheid en krije bern de foardielen dêrfan mei.