Makkumer Belboei, Sociëteit Eendragt 200 Jier

Sociëteit Eendragt 200 Jier

De armoedige viering van een groots jubileum.....

Redactie

Vrijdag 23 oktober 2020. Op de klippen bij de sluis verzamelen zich nog negenentwintig ‘Heeren’ met op het hoofd een ‘hege siden’. Helaas is ons recentelijk een gewaardeerd lid, de heer Arend Eeltsje Poepjes, ontvallen. Aan het begin van dit jaar was dit het beeld, dat de Directie van de Heeren Sociëteit Eendragt voor ogen stond. Alleen dan met dertig man natuurlijk.

Berusting. Voorlopig moeten we het hier mee doen......

Na een rondgang met Hallelujah zou door ons oudste lid de heer Genee het geveldoek worden onthuld. Vervolgens konden de nodige foto’s voor het te verschijnen jubileumboek worden gemaakt, en aansluitend de ‘grootte’ receptie op de bovenzaal van het sociëteitslokaal. Daar zou tevens de pree-publicatie van het jubileumboek plaatsvinden. Na het officiële gedeelte was er ruimschoots tijd ingeruimd voor het minder officiële deel. 

Het zou, dat mag ook wel na 200 jaar oefenen, een groots feest worden. Met jubilea in 1870, 1920, 1970, 1995 (175 jaar), en toen de ‘Heeren’ de smaak echt te pakken hadden van jubileum vieren, ook eentje in 2010 bij het 190 jarige jubileum, waar er zelfs drie dagen aaneen waren vrijgemaakt voor de festiviteiten.  Op de vrijdagavond een ‘Makkumer poëzie avond’ in het Waag gebouw. De line-up bestond die avond uit Piet Bosma, Frans Faber, Otto Gielstra,  Jan en Tjeerd Lutgendorff, Arend E Poepjes, Rooie Gerrit, Albert Sieswerda, David Visser en Sjirk Wijbenga. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Jan Nooitgedagt. Op zaterdag middag compareren in het sociëteitslokaal en op de zondagmiddag een samenkomst met de partners van de leden. De heer Bert Looper, directeur van Tresoar’ hield een lezing over sociëteiten in het algemeen en Sociëteit Eendragt in het bijzonder. Om in één adem te worden genoemd met steden als Berlijn en Parijs, waar zo rond 1840 de burgerij niet meer voetstoots aannam dat de overheid het altijd het beste wist, en waar de ‘Heeren’  Britzel en Overmeer  van onze sociëteit zelfs tot aan de Hoge Raad gingen om aan deze bedilzucht  een einde te maken doet bij alle aanwezige Heeren toch wel glimmende koontjes verschijnen van enige trots om deel te mogen uitmaken van zo één gezelschap. 

Nu in 2020 stond de Directie een soortgelijk evenement voor ogen. Maar dan grootser. In maart kwam er een abrupt einde aan de voorbereidingen. Halverwege dit jaar leek er toch weer ruimte voor een feestelijk jubileum. Helaas eind september moesten alle activiteiten waarbij meer dan 30 personen aanwezig zouden zijn worden geschrapt en sinds 13 oktober weten we dat ook een bescheiden viering niet meer door mocht gaan. 

Afgelopen vrijdag bleef het dus bij het provisorisch ophangen van het geveldoek, dat de bewoners van Makkum op het 200 jarig bestaan van de Sociëteit Eendragt attent moet maken. En wat druivensap en geconcentreerd appelsap voor de aanwezige bestuursleden om het toch nog een enigszins feestelijk tintje te geven.