Makkumer Belboei Dag en nacht live radio bij Omrop Fryslân met ‘Sis it mar!'

Dag en nacht live radio bij Omrop Fryslân met ‘Sis it mar!'

Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen via de Omrop-app of door een bericht te sturen naar: 06 - 20 499 199.

Omrop Fryslân

Voor het eerst is Omrop Fryslân tussen de kerstdagen en oud en nieuw, dag en nacht live op de radio. In deze ‘Sis it mar!' -dagen en -nachten staat de hele programmering in het teken van verzoekjes van luisteraars. “Just yn dizze tiid is der behoefte oan ferbining en wolle wy as radiostasjon in freon foar ús harkers wêze”, aldus hoofdredacteur Ingrid Spijkers. “Minsken kinne ek fersykjes foar inoar oanfreegje en sa dochs in bytsje by inoar wêze.”

Dag en nacht live radio op Omrop Fryslân

 

Bijzondere duo's 
"It begûn as in wyld idee", vertelt projectleider Martine van der Steege. "Foarich jier ha we 'Sis it mar!' oerdei al dien en dat wie in sukses. Dit jier sieten wy om 'e tafel en tochten wy 'hoe moai soe it wêze as we just no der dei en nacht wêze kinne soenen foar elkenien." Dat zou wel betekenen dat de hele Omrop de schouders er onder moest zetten om dit te laten slagen. "Nei in lytse rûngong waard al gau dúdlik dat der safolle entûsjasme en animo wie, dat dit rûnkomme soe."

En dus kom je tussen kerst en oud en nieuw de bekende Omrop-presentatoren tegen in de programmering, maar vormen zij ook duo's met Omrop-medewerkers die in het dagelijkse leven op andere afdelingen werken. "Je treffe duo's as Simone Scheffer en Geartsje de Vries, mar ek Jacob Stelwagen en Froukje Sijtsma, of Diana de Groot en Hotske Rispens. Hotske wurket gewoanwei op 'e planning, mar krûpt ek efter de mikrofoan om Diana en de harkers by te stean yn dizze bysûndere oerkes."

Van 27 december tot 31 december gaat dus overdag de gewone programmering door en zijn er 's nachts extra ingelaste programma's, maar alle vier dagen en nachten staan verzoekjes centraal.

Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen via de Omrop-app of door een bericht te sturen naar: 06 - 20 499 199.