Makkumer Belboei Súdwest-Fryslân: sluitende begroting en ruimte om te investeren

Súdwest-Fryslân: sluitende begroting en ruimte om te investeren

Súdwest-Fryslân

In financieel onzekere en uitdagende tijden presenteert Súdwest-Fryslân de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode met een balanstotaal van € 287,5 miljoen. Súdwest-Fryslân zet vol in op brede welvaart en heeft ruimte om te investeren in vitaal wonen, werken en genieten in de gemeente.  

Onvoorspelbare financiële stromen vanuit het Rijk hebben invloed op de begroting en de nasleep van Corona zal de komende tijd nog de nodige financiële gevolgen hebben. De gepresenteerde begroting is structureel sluitend. Ook blijft de algemene reserve op niveau, er is nog € 2,9 miljoen vrij besteedbaar. Dit komt met name door de toezegging die het Rijk aan gemeenten heeft gedaan tijdens Prinsjesdag. Ook komt er vanuit het Rijk extra geld voor Jeugdzorg. Door de hogere bijdragen van het Rijk is het gelukt om voor het aanpassen aan de inflatie € 1,5 miljoen te reserveren. Daarnaast wordt er € 3 miljoen per jaar extra geïnvesteerd om een inhaalslag te maken in verband met achterstallig onderhoud van bruggen, wegen, water en groen. Het bedrag van eerder ingevoerde bezuinigingen in het sociale domein wordt verlaagd.

 

Vitaal wonen, werken genieten voor iedereen: ‘Het resultaat van de begroting is zondermeer positief te noemen. De kwaliteit van onze gemeente als vitaal woon- en leefgebied wordt erkend. Samen met partners investeren we hier slagvaardig in’, aldus wethouder Financiën Gea Wielinga. ‘En juist in de huidige tijdgeest voegen we daar meer prominent ‘positieve gezondheid’ aan toe. We kijken met een brede blik naar dit actuele thema. Het gaat om veerkracht, dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, en over de omgeving waarin we leven. We willen nog meer werken aan een sterke sociaal-economische structuur en een goed voorzieningenniveau.’

 

Ruimte voor ambities: Na 10 jaar Súdwest-Fryslân is het tijd voor de volgende stap in de ontwikkelkracht in de vorm van de Ontwikkelmachine. Hierbij staan een actiegerichte benadering en slagkracht voorop waarbij samen wordt gewerkt met inwoners en externe partners. Ook komend jaar is er ruimte om € 2 miljoen te investeren in grote ontwikkelingen, zoals in de uitbreiding van bedrijventerreinen bij Sneek, Bolsward en kleinere kernen. Dit gebeurt met een krachtig Ontwikkelfonds waaruit dit mogelijk worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld recent bedrijventerrein De Hemmen III. Het Ontwikkelfonds wordt jaarlijks met een half miljoen extra gevuld.

 

Klimaat: De gemeente staat voor grote investeringen op het gebied van de uitvoering van de Klimaatagenda. Het gaat hierbij om plannen voor duurzame energieopwekking, de aanpak van de aardgasvrije wijken en het mede mogelijk maken van duurzame initiatieven vanuit de mienskip. Súdwest-Fryslân blijft hier onverminderd op inzetten en verwacht overigens wel dat het Rijk hierin compensatie biedt.