It alderearste Keimpe de Krokodil-boekje! Keimpe de Krokodil wol bern fan 4-8 jier (en harren âlders) oanmoedigje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen. Dêr wurdt wearde mei jûn oan it Frysk as memmetaal en as twadde taal. It Keimpe-boekje mei de titel Rinne mei Jep kin troch de âlders foarlêzen wurde, mar ek troch begjinnende lêzers sels lêzen wurde. Alle basisskoallen yn Fryslân krije it Keimpe-boekje opstjoerd, mei dêrby de lesbrief dy’t by it boekje heart. Keimpe de Krokodil lit sjen dat it leuk is om Frysk te lêzen, en hielendal net yngewikkeld. Sa stimulearje Tomke en Keimpe de Krokodil tegearre meartalichheid en krije bern de foardielen dêrfan mei.

Artikel wordt geladen.....